విల్ స్మిత్ యొక్క ఆస్కార్స్ అంగీకార ప్రసంగం తర్వాత జిమ్ క్యారీ 'నిలువున్న ఒవేషన్‌తో అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు'

జిమ్ క్యారీ విల్ స్మిత్‌ను ఆస్కార్ వివాదాల తర్వాత పేల్చివేసాడు, అతను 'నిలబడి ఉన్న ఒవేషన్‌తో అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు' అని చెప్పాడు.